Committee attendance

Cabinet, 15 meetings
Member Attendances
Cllr Alexander Armstrong 11
Cllr Heather Asker 4
Cllr Susan Barker 3
Cllr Melvin Caton 1
Cllr Christian Criscione 1
Cllr Colin Day 6
Cllr Alan Dean 7
Cllr Deryk Eke 12
Cllr John Evans 10
Cllr Paul Fairhurst 2
Cllr Martin Foley 1
Cllr Richard Freeman 5
Cllr Anthony Gerard 1
Cllr Neil Gregory 12
Cllr Neil Hargreaves 12
Cllr Petrina Lees 11
Cllr Barbara Light 6
Cllr John Lodge 13
Cllr Edward Oliver 0
Cllr Richard Pavitt 9
Cllr Louise Pepper 11
Cllr Neil Reeve 4
Cllr Geoffrey Sell 1
Cllr Alan Storah 1
Cllr Maggie Sutton 0
Cllr Mike Tayler 3
Council, 23 meetings
Member Attendances
Cllr Alexander Armstrong 18
Cllr Heather Asker 11
Cllr Geoff Bagnall 16
Cllr Susan Barker 18
Cllr Melvin Caton 17
Cllr Arthur Coote 15
Cllr Christian Criscione 18
Cllr Colin Day 19
Cllr Alan Dean 19
Cllr Geof Driscoll 17
Cllr Deryk Eke 17
Cllr John Evans 17
Cllr Paul Fairhurst 19
Cllr Martin Foley 18
Cllr Richard Freeman 18
Cllr Anthony Gerard 11
Cllr Neil Gregory 16
Cllr Neil Hargreaves 17
Cllr Vere Isham 18
Cllr Rod Jones 17
Cllr Ayub Khan 19
Cllr Patrick Lavelle 17
Cllr Garry LeCount 17
Cllr Petrina Lees 19
Cllr Mark Lemon 18
Cllr Barbara Light 18
Cllr John Lodge 19
Cllr Janice Loughlin 13
Cllr Stewart Luck 17
Cllr Sandi Merifield 16
Cllr Edward Oliver 17
Cllr Richard Pavitt 19
Cllr Louise Pepper 19
Cllr Neil Reeve 13
Cllr Howard Rolfe 0
Cllr Geoffrey Sell 16
Cllr Alan Storah 15
Cllr Maggie Sutton 16
Cllr Mike Tayler 17
Cllr James de Vries 16
Cllr Lesley Wells 0
Housing Board, 4 meetings
Member Attendances
Cllr Alexander Armstrong 0
Cllr Arthur Coote 3
Cllr Alan Dean 3
Cllr Geof Driscoll 1
Cllr Martin Foley 0
Cllr Anthony Gerard 1
Cllr Ayub Khan 2
Cllr Petrina Lees 3
Cllr Mark Lemon 2
Cllr Sandi Merifield 3
Cllr Neil Reeve 3
Investment Board, 9 meetings
Member Attendances
Cllr Geoff Bagnall 7
Cllr Christian Criscione 5
Cllr Paul Fairhurst 2
Cllr Anthony Gerard 1
Cllr Neil Hargreaves 7
Cllr Ayub Khan 5
Cllr Patrick Lavelle 6
Cllr Garry LeCount 7
Cllr John Lodge 7
Cllr Richard Pavitt 6
Cllr Neil Reeve 6
Cllr Geoffrey Sell 6
Cllr James de Vries 6
Local Plan Leadership Group, 14 meetings
Member Attendances
Cllr Geoff Bagnall 5
Cllr Melvin Caton 5
Cllr John Evans 4
Cllr Richard Freeman 2
Cllr Petrina Lees 5
Cllr Mark Lemon 5
Cllr Barbara Light 4
Cllr Sandi Merifield 4
Cllr Richard Pavitt 5
Cllr Neil Reeve 5
Cllr Alan Storah 3
Cllr Maggie Sutton 5
Cllr Mike Tayler 5
Planning Committee, 31 meetings
Member Attendances
Cllr Geoff Bagnall 22
Cllr Melvin Caton 20
Cllr Arthur Coote 0
Cllr Colin Day 1
Cllr Alan Dean 1
Cllr Geof Driscoll 2
Cllr Paul Fairhurst 17
Cllr Martin Foley 1
Cllr Richard Freeman 20
Cllr Anthony Gerard 9
Cllr Neil Gregory 3
Cllr Vere Isham 1
Cllr Garry LeCount 22
Cllr Mark Lemon 20
Cllr Barbara Light 3
Cllr Janice Loughlin 20
Cllr Sandi Merifield 22
Cllr Richard Pavitt 21
Cllr Louise Pepper 1
Cllr Neil Reeve 18
Cllr Geoffrey Sell 4
Cllr Alan Storah 20
Cllr Maggie Sutton 23
Cllr Mike Tayler 1
Cllr James de Vries 2
Scrutiny Committee, 16 meetings
Member Attendances
Cllr Susan Barker 0
Cllr Melvin Caton 5
Cllr Arthur Coote 10
Cllr Christian Criscione 11
Cllr Colin Day 2
Cllr Alan Dean 4
Cllr Geof Driscoll 11
Cllr John Evans 7
Cllr Paul Fairhurst 1
Cllr Anthony Gerard 1
Cllr Neil Gregory 13
Cllr Neil Hargreaves 1
Cllr Rod Jones 9
Cllr Ayub Khan 0
Cllr Patrick Lavelle 7
Cllr Garry LeCount 13
Cllr Petrina Lees 2
Cllr Mark Lemon 1
Cllr Barbara Light 1
Cllr John Lodge 3
Cllr Sandi Merifield 1
Cllr Richard Pavitt 3
Cllr Neil Reeve 5
Cllr Geoffrey Sell 12
Cllr Alan Storah 3
Cllr Maggie Sutton 2
Cllr James de Vries 1
Standards Committee, 4 meetings
Member Attendances
Cllr Heather Asker 0
Cllr Susan Barker 3
Cllr Martin Foley 1
Cllr Neil Gregory 2
Cllr Vere Isham 1
Cllr Ayub Khan 3
Cllr Garry LeCount 0
Cllr Barbara Light 0
Cllr Edward Oliver 2
Cllr Neil Reeve 3